مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا ,

جستجو
مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا
صدور مجوز پنجمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامیصدور مجوز پنجمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی - ملل و رئیس مرکز همکاری‌های علمی و بین - ملل و رئیس مرکز همکاری‌های علمی - رئیس محترم مرکز پژوهش‌های علوم ا - ۲۶/۲/۹۷ آن مرکز درخصوص برگزاری « - مقالات آن مرکز محترم خواهد شد. با - بین المللی علوم انسانی اسلامی قائم م - ه قام وزیر علوم - در امور بین‌الملل و - بین‌المللی علوم انسانی اسلامی را صادر - wnj;المللی علوم انسانی اسلامی، دکتر ح - wnj;المللی علوم انسانی اسلامی را صادر - لمللی علوم انسانی اسلامی قائم مقام و - لمللی علوم انسانی اسلامی را صادر کرد. - لمللی علوم انسانی اسلامی، دکتر حسین س - j;های علوم انسانی اسلامی صدرا با س - لمللی علوم انسانی اسلامی»، به آ - لوم انسانی اسلامی قائم مقام وزیر علو - لوم انسانی اسلامی را صادر کرد. /uploa - لوم انسانی اسلامی را صادر کرد. در متن - لوم انسانی اسلامی صدرا با سلام و ا
کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی ، وزارت علوم ، مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا ،
435 بازدید، جمعه یازدهم خرداد ۹۷