تحلیل و طراحی سیستم های اقتصادی،اجتماعی و شغلی ,

جستجو
(0)
(0)
تحلیل و طراحی سیستم های اقتصادی،اجتماعی و شغلی
مقدمه: بهره گیری از دانش تحلیل سیستم در کالبدشکافی معضلات شغلی،اجتماعی و اقتصادی و در ادامه طراحی سیستم های جامع عملیاتی در جهت پاسخگویی به نیازهای جامعه از اهداف مهم شرکت دانش بنیان کیانیت محسوب می شود. کیانیت شرق با عنایت به دانش بنیان تعریف کردن شرکت نیز سعی خواهد نمود در بخش های مختلفی این رویکرد را اعمال نماید.