ارکان شرکت کیانیت ,

جستجو
(0)
(0)
ارکان شرکت کیانیت
آشنایی با چارت سازمانی و ساختار شرکت کیانیت-
شرکت کیانیت در راستای ایفای وظایف تعریف شده برای خودش من جمله «پیاده سازی طرح کیان کار»( بزرگترین طرح اشتغال زایی و حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط در کشور) نیازمند سامان دهی منابع مورد نیاز برای نقش پذیرفته شده می باشد.
یکی از مهم ترین منابع شرکت کیانیت بی شک نیاز به منابع انسانی فرهیخته و دانشگاهی است تا ضمن پذیرش بخشی از مسئولیت اجرایی یا پژوهشی-مطالعاتی نقش مشاور و ایده پرداز شرکت را نیز بازی کنند. این افراد در دو بخش صف و ستاد مشغول به کار خواهند شد و وظایف اجرایی یا وظایف پزوهشی را به عهده خواهند گرفت.
 
ساختار کلی شرکت-
شرکت کیانیت شرق از 5 رکن بزرگ به شرح زیر تشکیل شده است:
1- هیئت امنای شرکت
2- بدنه اجرایی شرکت
3- گروه ایده پردازی
4- هسته علمی
5- کارگروه ها
 
مختصری پیرامون ارکان شرکت کیانیت:
1-هیئت امنای شرکت: هیئت امنای شرکت متشکل از هیئت مدیره،مدیر عامل، دو تن از نماینده سهامداران، مدیر کل بدنه اجرایی، رئیس یا نائب رئیس گروه ایده پردازی، رئسا یا نواب هسته های علمی و کارگروه ها می باشد. راهبری کلی شرکت کیانیت و تعریف و تدقیق وظایف و پروزه های علمی و عملیاتی شرکت از اهم وظایف هیئت امنای شرکت است.
 
2- بدنه اجرایی شرکت: پرسنل اجرایی و اداری شرکت جملگی جزء بدنه اجرایی شرکت هستند. انجام امور جاری و روزمره شرکت، آماده سازی زمینه ی فعالیت های علمی،پژوهشی و عملیاتی، همایش ها و جلسات و هماهنگی های اداری و مستند سازی های اولیه بر عهده بدنه اجرایی شرکت است.
 
3- گروه ایده پردازی: گلچینی از افراد و اشخاص در سمت های مختلف جهت ایده پردازی مسیر کلی شرکت در گروه ایده پردازی خواهند بود. این افراد ممکن است از بدنه اجرایی شرکت، از هسته های علمی، کارگروه ها، هیئت امناء یا حتی از خارج از ساختار مجموعه به صورت حقیقی یا نماینده شخص حقوقی انتخاب و دعوت به همکاری شوند.
 
نسبت صف و ستاد در شرکت کیانیت-
مرسوم است به افرادی که بیشتر درگیر کار اجرایی و امور عملیاتی هستند؛ گروه صف و افرادیی که درگیر راهبری کلی، کار فکری و اداری و امور کلی تر هستند گروه ستاد می گویند.
نسبت صف و ستاد در شرکت کیانیت یک رابطه ی صرف و تحکم آمیز نیست، انعطاف پذیری شغلی کارکن
گروه صف شرکت کیانیت -
 
گروه ستاد شرکت کیانیت -
 
گروه ایده پردازی و مشاوران شرکت کیانیت -
 
ماحصل کار تیمی در شرکت کیانیت-
 
امکان سنجی توسعه فعالیت های شغلی گروه های کاری شرکت کیانیت -
کارآفرین صنعت ، کیفیت و بهره وری
برترین تولید کننده صندلی مدیریتی
 لوح تقدیر از همایش انجمن استاندارد ایران
لوح زرین صداقت در کسب و کار
 تندیس جشنواره برترین شرکت های ایران
 مدال افتخار توسعه زیر ساخت های اقتصاد ملی