پژوهش های بنیادین، توسعه ایی و کاربردی ,

جستجو
(0)
(0)
پژوهش های بنیادین، توسعه ایی و کاربردی
مقدمه : امروزه علم به صورت گسترده و بی حد و حساب وارد زندگی روزمره آدمی شده است. علاوه بر اینکه وازه R & D یک وازه ابتدایی و بدوی برای دانشجویان و دانش اموختگان دانشگاهی و حتی عامه مردم است، نیاز به یک واحد «تحقیق و توسعه» برای کارخانه ها و کارگاه های کوچک هم به نیازی مبرم و حتی حیاتی بدل شده است. این نیاز بنگاه ها و کسب و کارهای کوچک و متوسط (SME) آنچنان قوی است که اگر واحد تحقیق و توسعه در ساختارشان تشکیل ندهند یا در شرایط حداقلی بهره گیری از دانش و پزوهش را در دستور کار خوذد قرار ندهند با ورشکستی و حذف از صحنه اقتصادی روبرو می شوند.
از یک بنگاه و فعالیت اقتصادی که بگذریم حتی انسان ها برای ادامه حیاتشان در عصر حاضر -که موسوم به عصر فناوری اطلاعات است - برای داشتن یک زندگی با ثبات و با کیفیت نیازمند آگاهی در سه سطح و لایه مختلف می باشند؛ سطوحی که از قضا با سطوح مختلف پژوهش ها در عالم علم برابری و مشابهت می نماید.
پژوهش های بنیادی (Fundamental research )، پژوهش های توسعه ایی ( Developmental research ) و پژوهش های کاربردی ( Applied research )؛ سه شق و شاخه ی علمی طبقه بندی شده پژوهش هستند که هر کدام حوزه شناخت و عمل خودشان را دارند و نیازمندی انسان امروزه به هر سه طبقه است که منجر به حرکت انسان و جامعه انسانی شده است. این سه حوزه علاوه بر کارکرد عملیاتی در زندگی مان؛ارتباط انسان با گذشته اش را - چه به لحاظ فردی و چه به لحاظ اجتماعی- مشخص و تصحیح می سازد، ضمن انکه آینده انسان را می سازد.